אספקה והובלת המוצרים

  1. אספקת המוצר על-ידי החברה תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כמפורט לעיל. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. זמני האספקה של המוצרים הם: באמצעות חברת משלוחים – תוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.  ימי עסקים לעניין תקנון זה: ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
  3. שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המזמין בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  4. במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המזמין בהזמנה, החברה תודיע על כך למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  5. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, המזמין יישא בתשלום של דמי משלוח (להלן: “דמי המשלוח”). סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה, אלא אם כן צויין אחרת.
  6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי. החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  7. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע;
   2.  אירועים שאינם בשליטת החברה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
   3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
   4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  8. במקרה שהמזמין לא יהיה בנקודת מסירת המוצר במועד שתואם עמו המוצר יוחזר על-ידי חברת המשלוחים לחברה והמזמין יחויב בעלות ההחזרה לחברה.
  9. על המזמין להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה בהתאם לסעיף 5.2 שלעיל  ייחשב מיום תיאום מועד חדש עם המזמין.

 


ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
 2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל hey@veredbouskila.com
 3. ביטול עסקה על-ידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 4. ביטול העסקה על-ידי המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
 5. ככל שהמזמין ביקש לקבל את המוצר עם הקדשה בכתב יד מאת ורד בוסקילה יראו את הדבר כשימוש שנעשה על-ידי המזמין במוצר ובמקרה כזה לא תהיה למזמין זכות לבטל את העסקה.
 6. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על-ידיו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. דמי המשלוח אינם מהווים חלק ממחיר המוצר ולכן ככל שהמוצר נשלח למזמין לפני קבלת ההודעה על ביטול העסקה, דמי המשלוח לא יוחזרו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול או דמי משלוח כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם-כן.
 7. ביטול רכישה מצד החברה
 8. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 9. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
 10. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 11. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

ביטול רכישה מצד החברה


  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.